ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ และคณะวิจัย ได้รับรางวัลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และการแสดงนิทรรศการ ในงาน WiC2015 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้

รางวัลจากการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และการแสดงนิทรรศการในงาน “1st World Invention Innovation Contest (WiC2015)” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้ จัดโดย Korea Invention News (KINEWS) ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2558

ชื่อผลงาน : “ผนังภายในจากใบสัก” (Interior Panels Produced from Teak Leaves)
ผู้ประดิษฐ์คิดค้น :
อาจารย์ ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)
นางสาวภัสสร กลิ่นรอด (นิสิต ป.โท สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร)
ศาสตราจารย์ ดร. โจเซฟ เคดารี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
รองศาสตราจารย์ ทรงกลด จารุสมบัติ (คณะวนศาสตร์)

รางวัลที่ได้รับ :
GOLD Medal (Awarded for outstanding performance)
Special Award Received from Asia Invention Association (AIA) (Awarded for the most exceptional creativity and innovative idea)

ชื่อผลงาน : “คอนกรีตบล็อกจากฟางข้าวเสริมลำไผ่” (White Cement Block from Rice Straw and Reinforced Bamboo Culms)
ผู้ประดิษฐ์คิดค้น :
อาจารย์ ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)
นางสาววริษา สายะพันธ์ (นิสิต ป.โท สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร)
ศาสตราจารย์ ดร. โจเซฟ เคดารี (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
รางวัลที่ได้รับ :
SILVER Medal (Awarded for outstanding performance)
Special Award Received from Korea Invention News (KINEWS) (Awarded for the most stupendous work of invention entitled)

พิธีกร:นางสาวศุภกานต์ วิริยะเสถียร
ผลิตรายการ: นายณัฐพร พันธุ์ยาง นายวิทวัส ยุทธโกศา