การสัมนา “ประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” และการมอบรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557

 

เมื่อวันศุกร์ที่  15 มกราคม 2559 มีการจัดสัมนา “ประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” และการมอบรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภายในงานได้มีการบรรยายพิเศษประกอบด้วย

 • เรื่อง การสร้างความสำเร็จด้วยเครือข่ายงานวิจัย  
  โดย ศาสตราจารย์ ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร
 • เรื่อง ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่การข้ามพ้น Middle Income Country
  โดย รองศาสตราจารย์ สมพร อิศวิลานนท์   นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ
 • การเปิดตัววารสาร Agriculture and Natural Resources
  โดย รองศาสตราจารย์ อรินทิพย์ ธรรมชัยเนต  บรรณาธิการวารสาร Agriculture and Natural Resources
 • การเปิดตัววารสาร Kasetsart Journal of Social Sciences
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีพสุมน รังสยาธร  บรรณาธิการวารสาร Kasetsart Journal of Social Sciences