โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจำปี 2559

ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ในโครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจำปี 2559 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อกระตุ้นและสร้างความพร้อมในการเริ่มต้นทำวิจัยแก่นักเรียนทุนที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา ผู้ประสงค์จะสมัครรับทุน ต้องจัดทำข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 ชุดพร้อมประวัติย่อผู้วิจัย และขอให้หน่วยงานรวบรวมส่ง ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช. ภายในวันที่ 29 มกราคม 2559