การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559

คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภายใต้แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และแผนพลังงานทดแทนโดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

Download : เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published.