ขอขยายเวลารับสมัครนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ “มสธ.วิจัย ประจำปี 2559”

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “มสธ.วิจัย ประจำปี 2558” เรื่อง กลไกการขับเคลื่อนแและผลักดันงานวิจัยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 แล้วนั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ขยายวันในการรับผลงานจากเดิมหมดเขตรับผลงานผ่านระบบออนไลน์เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เป็นวันที่ 22 มกราคม 2559 โดยลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://ird.stou.ac.th/stouconference/ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 2504 7588-9