ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8 “75 ปี ราชนครินทร์วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล”

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8 หัวข้อเรื่อง “75 ปี ราชนครินทร์วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล” ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน  2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จ.ฉะเชิงเทรา

เพื่อจัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยและวิชาการและเพื่อก่อให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย สามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ เพื่อนำเสนอตามแบบฟอร์ม ไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร์ โทร. 038 517 007 โทรสาร 038 513 090 E- mail : rdirru@hotmail.com ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 และสำหรับผู้ที่เข้าร่วมนำเสนอสามารถส่งผลงานวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนวันที่ 31 มกราคม 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 038 517 007

โทรสาร 038 513 090

-รายละเอียดเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.