ขอความเห็นเพื่อจัดทำกรอบการวิจัย ปีงบประมาณ 2560

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) เตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการสนับสนุนการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้า ประจำปี 2560 ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จึงขอให้ท่านพิจารณาทบทวน เพิ่มเติม และให้ข้อเสนอแนะต่อกรอบการวิจัย ปีงบประมาณ 2559 ได้ที่ www.nrct.go.th เพื่อรวบรวม ประมวลผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาเป็น กรอบการวิจัย ประจำปี 2560 ต่อไป นับตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: w659_public_hearings_framework59 (1) หนังสือ_ขอความเห็นเพื่อจัดทำกรอบการวิจัย ปี 2560