การสัมมนา “ประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” และการมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี 2557

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติและผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดําเนินการพิจารณาผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่อาจารย์นักวิจัย เสนอเพื่อขอรับรางวัล ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติและผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี 2557 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจแก่อาจารย์นักวิจัยในการวางแผนผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และนําผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวิจัย โดยพิจารณาจากเกณฑ์ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสําหรับผลงานวิจัยท ี่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติและ ผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจําปี 2557 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง