เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016

สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016 “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559” ในระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ผุ้สนใจสามารถส่งผลงานได้ทางอิเล็กทรอนิคส์ที่  http://www.researchexpo.nrct.go.th (click link: Thailand Research Symposium) ภายในวันที่ 1 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2559

-เอกสารเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.