ชาว สวพ.มก. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.พร้อมบุคลากร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์