บุคลาการฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์

actitivy_cl_รางวัลภาพถ่ายกล้องจุลทรรศน์ บุคลาการฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล
ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์
จาก : ประชุมวิชาการจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30

1. SEM Micrograph – Biological Science ได้รับ 2 รางวัล คือ
– รางวัล Second prize ภาพถ่ายชื่อ Ocimum Pollen โดย นางสาวยุพดี เผ่าพันธ์
– รางวัล Third prize ภาพถ่ายชื่อ Pollen Bougaincillea โดย นางสาวอรุชา สาดศรี
2. TEM Micrograph – Materials Science 1 รางวัล คือ
– รางวัล Honorable Prize ภาพถ่ายชื่อ Rose soil โดย นางพัชรี อำรุง
3. OM Micrograph – Biological Science ได้รับ 1 รางวัล คือ
– รางวัล Second prize ภาพชื่อ The miracle of leaf โดย นางสาวปิยนันท์ ถนอมชาติ
>> รายละเอียด