รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 (ระดับดี)

actitivy_cl_KU-AF2_researcher2 ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร
(ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)

ผลงานเรื่อง :
KU-AF2 : คอลัมน์สำหรับขจัดสิ่งรบกวนสำหรับการวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน
คณะผู้วิจัย
1.ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล (คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
2.ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร (คณะเกษตร กพส. ภาควิชาโรคพืช )
3.นางสุวรรณา กลัดพันธ์ (สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. – ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์)
4.ผศ.ดร. ธนิต พุฒิพงษ์ศิริพร (คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร)
5.นายธนภูมิ มณีบุญ (สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. – ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์)
6. นางสาวศรีหรรษา มลิจารย์ (คณะเกษตร กพส. ภาควิชาโรคพืช )
7.นายภัทรพงษ์ ยั่งยืน (สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. – ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์)
8.นางลักษณ์กนก สินธุ์ประสพชัย
9.น.ส.พนม ใสยจิตร์
>> รายละเอียด