ประชุมพิจารณาเรื่องงบประมาณต่างๆ และเว็บไซต์ของวารสาร Agriculture and Natural Resources

วันที่ 28 ธันวาคม 2558 สวพ.มก. จัดประชุมพิจารณาเรื่องงบประมาณต่างๆ และเว็บไซต์ของวารสาร Agriculture and Natural Resources

Leave a Reply

Your email address will not be published.