ขอเชิญส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2559 ณ จังหวัดพิษณุโลก โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ ผ่านระบบออนไลน์ http://www.socsci.nu.ac.th/husoc/ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2559 สอบถามเพิ่มเติมโทร 055-96-1932