รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2555 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประเภทบุคลากรจูเนียร์

actitivy_cl_รางวัลนวัตกรม1 รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ประเภทบุคลากรจูเนียร์
ผลงาน : ต้นแบบวัสดุอ้างอิงสารพิษเชื้อราซีราลีโนนในข้าวโพด
คณะผู้วิจัย
1. นายธนภูมิ มณีบุญ (สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. – ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์)
2. นางสุวรรณา กลัดพันธุ์ (สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. – ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์)
3. นางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล (สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. – ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์)
4. ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
>> รายละเอียด