ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Session II: Professional Level

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ในระหว่างเดือน ธันวาคม 2558 ถึง กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย มีความรู้ความสามารถและทักษะในการเขียนบทความงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ และได้ดำเนินการ Session I: Start-Up Level แล้วนั้น

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Session II: Professional Level ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2559 โดยขอให้หน่วยงานเสนอชื่อ อาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจ ตามแบบเสนอชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ ไปยังฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และส่งร่างผลงานวิจัย(ภาษาอังกฤษ)ไปที E-mail address: rdiwwn@ku.ac.th และ rdinnj@ku.ac.th  ภายในวันที่ 5 มกราคม 2559 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะพิจารณา และแจ้งตอบรับเพื่อให้ยืนยันการเข้าอบรมฯ ทาง (E-mail) ต่อไป ทั้งนี้โปรดศึกษาเงื่อนไขการอบรมฯ โดยละเอียด