สวพ.มก. ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “Inspiration for Thai wine”

เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “Inspiration for Thai wine” ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากผลไม้ไทย

ภาคเช้า
พูดคุยเล่าเรื่อง “เกษตรศาสตร์กับไวน์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”
โดย อาจารย์มาลัย เมืองน้อย
ผู้ทรงคุณพิเศษ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

บรรยายพิเศษเรื่อง “Wine Technology and Different Styles of Wine”
โดย Mojmir Baron, Doc.Ing., Department of Viticulture and Oenology
Faculty of Horticulture, Mendel University in Brno, Czech Republic

ภาคบ่าย
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Inspiration for Thai Wine and Fruit wine (Wine Tasting & Discussion)
โดย Mojmir Baron, Doc.Ing., Department of Viticulture and Oenology
Faculty of Horticulture, Mendel University in Brno, Czech Republic
ณ ห้องละอองฟ้า ชั้น 3 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร