ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ และ คณะ

award2554-6หน่วยงาน : ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
ได้รับมอบทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2554 จำนวน 20 ล้านบาท ระยะเวลาวิจัย 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)
จากโครงการ :“การ ปรับปรุงพันธุ์เพื่อเร่งการปลูกเลี้ยงสบู่ดำสำหรับเป็นพลังงานและอาหารสัตว์ (Breeding to Accelerate Domestication of Jatropha for Fuel and Feeds)”
จัดโดย : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
–> รายละเอียด