สวพ.มก. จัดการนำเสนอรายงานการวิจัย ชุดโครงการ”กระบวนการบำบัดน้ำเสียชุมชนทางเลือกใหม่”

วันที่ 15 ธันวาคม 2558 สวพ.มก. จัดการนำเสนอรายงานการวิจัย เพื่อการติดตามและประเมินผล โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์ ชุดโครงการ ว-ท(พ-ท(ช)5.56)/กระบวนการบำบัดน้ำเสียชุมชนทางเลือกใหม่เพื่อการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำและสร้างพลังงานทดแทน