ผศ.ดร.อภินิติ โชติสังกาศ

award2554-5หน่วยงาน : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัล : นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2554
ผลงาน : เครื่องมือวัดหน่วยแรงของน้ำในช่องว่างดิน การวัดศักย์แรงดูดในดินและการทดสอบที่เกี่ยวข้อง และ ระบบเตือนภัยดินถล่มและการพัฒนาเกณฑ์การเตือนภัยดินถล่ม และแนวทางการปรับปรุงเสถียรภาพของลาด
จัดโดย : มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระราชูปถัมภ์
–> รายละเอียด