รศ.ดร.ปองวิทย์ ศิริโพธี และคณะ (ร่วมกับกองทัพเรือ และ บริษัท นนทรี จำกัด)

award2554-4หน่วยงาน : ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ
รางวัล : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2554 ด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม : รางวัลระดับดี
ผลงาน : “ยานใต้น้ำไร้คนขับสำหรับปราบเรือดำน้ำ”
จาก : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
-> รายละเอียด , ประกาศ