ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2559 ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม โดยสามารถสมัครได้ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 โดยผลการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ทาง E-mail address ของผู้สมัคร

– รายละเอียดเพิ่มเติม