ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์ และ นายธนัตถ์ ศรีสุขสันต์

award2554-3หน่วยงาน : ภาควิชาวิศวกรรคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัล :
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2554 รางวัลประกาศเกียรติคุณ
ผลงาน : “หุ่นยนต์ทำความสะอาดถังน้ำใส”
จาก : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

-> รายละเอียด