ผศ.ดร.วิภา หงษ์ตระกูล

award2554-2หน่วยงาน : ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัล : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2554
ผลงาน : “สยามบลูฮาร์ดดี้” บัวฝรั่งดอกสีน้ำเงินลูกผสมต้นแรกของโลก
จาก : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
-> รายละเอียด