สวพ.มก. จัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ โปรแกรม”ProShow Gold เพื่อการนำเสนอข้อมูลแบบมัลติมีเดีย”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย จัดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง โปรแกรม”ProShow Gold เพื่อการนำเสนอข้อมูลแบบมัลติมีเดีย” วิทยากรนายวิทวัส ยุทธโกศา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ