การเสนอขอทุนวิจัยประเภทโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความพร้อมในการแข่งขันของประเทศ

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีนโยบายที่จะพัฒนางานวิจัยทางด้านการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติอย่างชัดเจน โดยมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยทางด้านการปรับปรุงพันธุ์ (Breeding) และวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ และเพิ่มโอกาสในการผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์คุณภาพสูงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ในโอกาสนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประเภท โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความพร้อมในการแข่งขันของประเทศ ใคร่ขอประกาศเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย ในสาขาด้านการปรับปรุงพันธุ์ (Breeding) และ ด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Science) เสนอขอรับทุนเพื่อการดำเนินการวิจัย โดยข้อเสนอการวิจัยจะต้องเป็นการรวมกลุ่มนักวิจัยในสาขาที่ต้องการจะเสนอขอรับทุนฯ และร่วมกันวางกรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อจัดทำเป็นชุดโครงการวิจัย/ข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว (ขนาดใหญ่) รายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุในประกาศ หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประเภท โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความพร้อมในการแข่งขันของประเทศ (ดังแนบ) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยฯ ซึ่งท่านจะต้องจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  1. จัดทำข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Conceptual Proposal) จำนวน 15 ชุด พร้อม CD 1 แผ่น นำส่ง ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล (คุณรัชดา คะดาษ) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558
  2. จัดเตรียมสไลด์ (Slide Presentation) เพื่อนำเสนอกรอบแนวคิดการดำเนินงานวิจัย นำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนฯ ในวันที่ 13 มกราคม 2559 ระยะเวลาการนำเสนอ 15 นาที

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง