ศ.ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง

award2554-1หน่วยงาน : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
ได้รับมอบทุน : เมธีวิจัยอาวุโส
จาก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จากโครงการวิจัย : ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของยีสต์เอนโดไฟต์และยีสต์อีพิไฟต์จากใบของพืช เศรษฐกิจในประเทศไทย และการผลิตสารส่งเสริมการเจริญพืชออกซินโดยสายพันธุ์ที่คัดเลือกกว่ามี ประสิทธิภาพสูงพร้อมกับการศึกษาชีววิถีการสังเคราะห์
–> รายละเอียด