ขอเชิญนำผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)” ขึ้น ระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น. ผู้สนใจสามารถส่งแบบฟอร์มไปยัง กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย (วช.) ภายในวันที่ 14 มกราคม 2559 

-เอกสารเพิ่มเติม

-โครงการ

-แบบตอบรับ

-ปฏิทินกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published.