ดร.นุษรา สินบัวทอง นักวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Poster Award

Nussara_Photo

ดร.นุษรา สินบัวทอง นักวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Poster Award จาการประชุมวิชาการนานาชาติ 4th International Conference on Research Frontiers in Chalcogen Cycle Science & Technology. UNESCO-IHE, Delft, The Netherlands. 28-29 พฤษภาคม 2015. ผลงานเรื่อง Kinetics of anaerobic microbial assemblages from acid sulfate soil for methane formation โดยมีผู้ร่วมงานดังนี้

Nusara Sinbuathong, Pramote Sirirote,  Roj Khun-anake, Boonsong Sillapacharoenkul, Warawut Chulalaksananuku7, and Suphang Chulalaksananukul

PaperNussara