ดร. นุษรา สินบัวทอง นักวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล Certificate for Outstanding Presentation/Contribution

Nussara_Photo

ดร. นุษรา สินบัวทอง นักวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ได้รับ Certificate for Outstanding Presentation/Contribution จากผลงานวิจัย 3 เรื่องจาก Peking University, Beijing, China ในการประชุมวิชาการ Global Conference on Global Warming (GCGW 2014) เมื่อวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2557

รายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล

  • Paper-0047: Methane production from napier grass by co-digestion with cow dung
  • Paper-0048: Methane production from napier grass by two-stage anaerobic digestion
  • Paper-0049:    Feasibility study for biohydrogen production from normal brewery wastewater
  • Certificate