ดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น นักวิจัย มก. จาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลทุนวิจัย 2015 Amway for Nutrition Research Grant

ดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลทุนวิจัย 2015 Amway for Nutrition Research Grant ในหัวข้องานวิจัยเรื่อง “คุณสมบัติในการป้องกันโรคเบาหวานของจิงจูฉ่าย Anti-diabetic activities of White Mugwort (Artemisia lactiflora)” โดยพิธีรับรางวัลทุนวิจัยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 ในงานประชุม Thai Congress Nutrition 2015

1448610268b39d6