เปิดการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2

ตาม พ.ร.บ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้วันที่ 14 กันยายน 2558 กำหนดว่า “ผู้ใดใช้สัตว์หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ อยู่ในวันที่ พ.ร.บ. นี้ใช้บังคับ ให้ยื่นขอรับใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ. นี้ ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ พ.ร.บ. บังคับใช้” สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) จึงได้ดำเนินการเพื่อออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ขึ้น (จัดอบรมที่ ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2559)

ผู้ใช้สัตว์หรือผลิตสัตว์ฯ สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2558 – 14 มีนาคม 2559 โดยกรอกแบบฟอร์มขอรับใบอนุญาต โดยลงทะเบียนเลือกวันเวลาที่ประสงค์เข้ารับการอบรมที่ www.labanimals.net

เอกสารแนบได้แก่

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • ใบรับรองแพทย์
  • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ยื่นขอรับใบอนุญาตที่ สพสว. วช. หรือ ส่ง ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยัง โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 196 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ email: admin@labanimals.net  โทร. 02-561-0384, 02-579-8751

 หมายเหตุ: การอบรมเพื่อรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ มีค่าลงทะเบียน 600 บาท/คน ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถเบิกจ่ายได้จากต้นสังกัด หากได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: