สวพ.มก. ยินดีต้อนรับ สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ เอแบค เข้าศึกษาดูงาน

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ยินดีต้อนรับ คณะอาจารย์และนักวิจัย สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จำนวน 20 ท่าน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน และเป็นแบบอย่างสำหรับการพัฒนางาน ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ