สัมมนาผลการวิจัยและพัฒนาโครงการชุมชนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการสัมมนาผลการวิจัยและพัฒนาโครงการชุมชนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์ พร้อมสาธิตการใช้เตาเบ๊บซีผลิตแก๊สและไบโอชาร์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยและผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุมไพลิน – เพทาย อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ