สวพ.มก.จัดประชุมการบริหารงานสถาบันฯ ครั้งที่ 4/2558

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดประชุมครั้งที่ 4/2558 ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Leave a Reply

Your email address will not be published.