Dr. Mathew Paul Gleeson นักวิจัย มก. จาก คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล Thailand Frontier Author Awards 2015

Mathew58-1

Dr. Mathew Paul Gleeson นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี  ได้รับรางวัล Thailand Frontier Author Awards 2015 ประกาศโดย บริษัท Thomson Reuters ผู้จัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติระดับโลก Web of Science ประเภท articles และ reviews และเป็นบทความที่ได้รับการอ้างอิงสูงที่สุดเป็น world’s top 1% ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010-2015 จากทุกสาขาวิชาโดยประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 24 ท่าน โดย Dr. Mathew Paul Gleeson ได้เข้ารับรางวัล ณ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 นี้ด้วย

Mathew58-2