ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ในวารสารวิชาการนานาชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ในระหว่างเดือน ธันวาคม 2558 ถึง กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย มีความรู้ความสามารถและทักษะในการเขียนบทความงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ การอบรมจัดเป็นสามระยะดังนี้

  1. Session I: Start-Up Level ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558
  2. Session II: Professional Level ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2559
  3. Session III: Individual Follow-Up and Editing ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยขอให้หน่วยงานเสนอชื่อ อาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจ ตามแบบเสนอชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ Session I: Start-Up Level พร้อมแนบร่างผลงานวิจัย(Th/En) ไปยังฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะพิจารณา และแจ้งตอบรับเพื่อให้ยืนยันการเข้าอบรมฯ ทาง (E-mail) ต่อไป ทั้งนี้โปรดศึกษาเงื่อนไขการอบรมฯ โดยละเอียด

การสมัครเข้าอบรมใน Session II & III จะแจ้งให้ทราบภายหลัง