สวพ.มก.จัดการบรรยาย “Scopus Article Metrics Module”โดย Mr.Alexander van Servellen

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัยและฝ่ายประสานงานวิจัยฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการบรรยายหัวข้อ “Scopus Article Metrics Module” วิทยากรโดย Mr.Alexander van Servellen ซึ่งเป็น Solution Consultant for Elsevier และมีความชำนาญด้าน Measuring Research Performance เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย ได้ทราบ แลกเปลี่ยนความรู้ เป็นประโยชน์ต่อการเลือกวารสารในการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุมไพลิน-เพทาย อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ