ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2558

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ดังนี้

1. กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษาปี 2559 ในวัศุกร์ที่ 22 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

2. กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559” (Thailand Research Expo 2016) ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวชันเซ้นเตอร์ เซ็นทรัวเวิลด์ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ วช.ขอเชิญส่งนิสิต นักศึกษาทุกระดับการศึกษาในสถาบันการศึกษาของท่านเข้าร่วม  กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษาปี 2559 ในวัศุกร์ที่ 22 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2558

-รายละเอียดเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.