ฝรั่งพันธุ์ KU Guard #1 ฝรั่งทนทานไส้เดือนฝอยรากปม

[youtube]https://youtu.be/ppVhogTQp3E[/youtube]

ฝรั่งพันธุ์ KU Guard #1 สามารถนำมาใช้ประโยชน์เป็นต้นตอกับฝรั่งพันธุ์การค้าได้เป็นอย่างดี ไม่มีปัญหาการเข้ากันไม่ได้ระหว่างพันธุ์ มีความทนทานต่อไส้เดือนฝอยที่เป็นสาเหตุของโรครากปมอย่างดี รวมถึงทนดินเค็ม ติดต่อสอบถามได้ที่ รศ.ดร.อุณารุจ บุญประกอบ ผศ.ดร.เกรียงศักดิื์ ไทยพงษ์ รศ.สมชาย สุขะกุล   ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร 0 3421 8084 – 5

 

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
วนิดา รัตตมณี
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.