การสัมมนาผลการวิจัยและพัฒนา โครงการชุมชนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาผลการวิจัยและพัฒนาโครงการชุมชนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์ (Biomass to Energy and Biochar Community: BEBC) เป็นโครงการนำร่อง (pilot project) ด้านการจัดการชีวมวล เพื่อสร้างชุมชนคาร์บอนต่ำ (low carbon community) โดยนำเสนอการแก้ปัญหาเชิงบูรณาการทั้งเชิงรับและเชิงรุก เพื่อตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ในด้านความมั่นคงของพลังงานและความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการทรัพยากรการเกษตร (ดิน น้ำ อากาศ) และเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs: Sustainable Development Goals) ในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) ซึ่งประกอบด้วยการแก้ปัญหาด้านพลังงาน ความเสื่อมโทรมของดิน ปัญหาโลกร้อนซึ่งเกิดจากแก๊สเรือนกระจก และปัญหาความยากจน ไปพร้อมๆกัน ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ กำหนดการ และแบบตอบรับ เพื่อเข้าร่วมการสัมมนาฯ ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และขอความกรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร