การสัมมนาเรื่อง “ทางรอดมหาวิทยาลัยด้วยวิจัยและนวัตกรรม”

การสัมมนาเรื่อง “ทางรอดมหาวิทยาลัยด้วยวิจัยและนวัตกรรม”
และการมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554-2556 โดยการพิจารณารางวัลฯ ปี 2554 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและประกาศผลแล้วนั้น

เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ นักวิจัย และหน่วยงานที่ได้รับรางวัลฯ ตลอดจนเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ รวมถึงแนวทางในการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะกรรมการฯ จึงได้กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง “ทางรอดมหาวิทยาลัยด้วยวิจัยและนวัตกรรม” และการมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08:30-13:00 น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียดตามกำหนดการสัมมนาฯ ดังแนบ

คณะกรรมการฯ จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมการสัมมนาฯ ดังกล่าว โดยกรุณาลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ (https://rdi.ku.ac.th/reward2_registration/register.php) ทั้งนี้จะเปิดให้ใช้ระบบได้ตั้งแต่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 และกรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาในเวลา 08:00-08:55 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

(ลงนาม) ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ประธานคณะกรรมการพิจารณารางวัลฯ