ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ “Scopus Article Metrics Module”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย ร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ “Scopus Article Metrics Moduleในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00–12:00 น. ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยมี Mr. Alexander van Servellen ซึ่งเป็น Solution Consultant for Elsevier และมีความชำนาญด้าน Measuring Research Performance เป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย ได้ทราบ และมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ เกณฑ์การพิจารณา บทความทางวิชาการแบบใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเลือกวารสารในการที่จะตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจลงทะเบียน เข้าร่วมฟังการบรรยาย  ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

Download