ขอเชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์วารสารบริหารธุรกิจ มช. : CMU Journal of Business

jb2

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Journal of Business ราย 6 เดือน โดยเปิดรับบทความด้านการจัดการ การเงิน การตลาด การบัญชี และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป

กองบรรณาธิการวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตหรือนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับอื่น สามารถส่งบทความได้ที่ www.ba.cmu.ac.th/jb หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 5394 2159