ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

สมาคมส่งเสริมการวิจัย ได้มีการจัดฝึกอบรมตามหัวข้อ ดังนี้

  1. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method) ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี
  2. วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2559 ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช.1 ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี

โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อและสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ http://www.rpa.or.th/ หรือติดต่อสมาคมส่งเสริมการวิจัย โทร.091-8022-991 , 02-5798688 โทรสาร. 02-5798688 ในเวลาราชการ