ประชุมสัมมนา เครือข่ายวิจัยด้านอาหารเพื่อสุขภาพ ภายใต้เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research university network: RUN)

วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานเครือข่ายวิจัยด้านอาหารเพื่อสุขภาพ ภายใต้เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research university network: RUN) มีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพันธมิตรประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมประชุมประมาณ 20 คน เพื่อการประสานงานความร่วมมือทางการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านอาหารเพื่อสุขภาพ และเพื่อส่งเสริมการสร้างกลุ่มเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร