การเสนอขอรับทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอแจ้งให้อาจารย์ นักวิจัย ที่ประสงค์จะเสนอขอโครงการวิจัยในประเภท โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษารายละเอียด เงื่อนไข และคุณสมบัติของนักวิจัยตามที่ระบุใน ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 ให้ชัดเจนและจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ดังนี้

  1. จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) จำนวน 10 ชุด
    (กรณีโครงการวิจัยต่อเนื่องที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 ขอให้แนบรายงานความก้าวหน้าประกอบการพิจารณาด้วย)
  2. จัดทำแบบบันทึกนำส่งข้อเสนอการวิจัย จำนวน 1 ชุด เสนอขอความเห็นชอบจากหน่วยงาน
    ต้นสังกัดตามลำดับ เพื่อการพิจารณากลั่นกรอง

อนึ่ง หัวหน้าโครงการวิจัยทุกคนที่ประสงค์จะเสนอขอรับทุนฯ จะต้องเข้าร่วมการนำเสนอกรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยของโครงการวิจัย ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบ “การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ มก.” จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม 2559 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

เปิดรับข้อเสนอการวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 (เท่านั้น)

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง