สวพ.มก. จัดอบรมฯ เรื่องการวางแผนการทดลอง เพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์

วันที่ 15-16 ตุลาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดอบรมฯ เรื่องการวางแผนการทดลอง เพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Leave a Reply

Your email address will not be published.