สกว.จัดประชุมการพัฒนาต่อยอดและนำผลการวิจัยเรื่องยางพาราไปใช้ประโยชน์ ครั้งที่ 2

สำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดให้มีการประชุมการพัฒนาต่อยอดและนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์(ครั้งที่ 2) ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
หากสนใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้งยืนยันการร่วมประชุมที่ โทรศัพท์ 02-940-7271, 099-285-5437, 099-320-1578 โทรสาร 02-940-7271 Email: dow2914@hotmail.com, monthira.trf@gmail.com ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: กำหนดการประชุมการพัฒนาต่อยอดและนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ครั้งที่ 2  บันทึกเชิญ