รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ มอบกระเช้า แก่ ผศ.ดร.ชีพสุมน รังสยาธร เนื่องจากเกษียณอายุราชการ

วันที่ 30 กันยายน 2558 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มอบกระเช้าแสดงความยินดี แก่ ผศ.ดร.ชีพสุมน รังสยาธร ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มก. ซึ่งเป็นบรรณาธิการวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.